خدمات تصفيه آب و فاضلاب

تصفيه آب و فاضلاب

توقف فعالیت

توضیحات تصفيه آب و فاضلاب

كارگاه پس ازبررسي نوع پساب ايجاد شده شركتها يا كارخانه ها(مانند كارواش،ابكاريها ،قاليشويها،يا بعبارتي كارخانه هايي كه اب استفاده شده را بدون تصفيه و جداسازي وارد زمين ميكنند) انرا تصفيه و به چرخه مصرف  مجدد باز ميگرداند..غيرازتصفيه اب هرچيز پسماند از شركتهاي مانند شركت چرم كه پسماندهايي غيراز اب دارن را ما تصفيه وخروجي ان را محصولاتي سالم براي محيط زيست بجا ميگذاريم.به نوعي هدف اين كارگاه ساخت دستگاههاي بزرگ يا كوچك براي تصفيه پسماندهاي شركتها و كاخانه ها مي باشد(لازم بذكر است شركتها و كارخانه هايي كه شرايط خريد و شفارش دستگاهاي تصفيه مارا ندارند ما ان دستگاها را به انها اجرا خواهيم داد)

بخش های دیگر تصفيه آب و فاضلاب

گرامانو