تصفيه دود و گرد و غبار

تصفيه دود و گرد و غبار

توقف فعالیت

توضیحات تصفيه دود و گرد و غبار

خدمات ارايه شده اين واخد همانند خدمات تصفه اب است.يعني ساخت دستگاهها به سفارش كارخانه ها و شركت هايي كه به نوعي توليد كننده دود هستند يا با گرد و غبار سروكار دارن مانند اجرسازها ،كارخانه هاي سيمان

بخش های دیگر تصفيه دود و گرد و غبار

گرامانو