خدمات گالوانیزه گرم براي جلوگيري از زنگزدگی

گالوانیزه گرم

خدمات گالوانیزه گرم در زمینه پوشش دهی فلزات براي جلوگيري از زنگزدگی مورد استفاده قرار میگیرد.

گالری پروژه های گالوانیزه گرم

پروژه های گالوانیزه

توضیحات گالوانیزه گرم

خدمات گالوانیزه گرم  در زمینه پوشش دهی فلزات مانند نبشی ناودانی دكل براي جلوگيري از زنگزدگی مورد استفاده قرار میگیرد. قطعات سياه فلزي تحويل گرفته شده در كارگاه بعد از فرآيند شستشو و تميزكاری وارد وان روی مذاب ميشوند. سپس يک لايه از روی با توجه به قطعه و نوع ضخامتش پوشش دهی میشود. كل اين عمليات را آبكاری يا گالوانيزه گرم ميگويند.

گرامانو