مراحل انجام پروژه توسط شرکت ما

مراحل انجام پروژه های گالوانيزه گرم

تماس تلفنی (بازگو گردن مشخصات كالاسياه از طرف مشتری و زمان تحويل كالاگالوانيزه شده )

ارسال نمونه كالا به كارگاه(درصورتی كه كالا جزو كالاهای اشنا برای ما نبوده اما كالاهايی كه اشنا باشد اين مرحله حذف خواهد شد)

عقد قرارداد-درصورت نياز برای دو طرف،(در صورتی كه طرفين تمايلی به عقد قراردادكتبی نداشته باشند شفاهي قيمت و زمان و كيفيتدرخواستی پوشش دهی ذكر خواهد شد)

ارسال كالا سياه به كارگاه(حمل با مشتری )

دريافت كالای گالوانيزه شده در زمان تعيين شده (حمل با مشتری )

گرامانو